SOGO学校経営・運営ビジョンと自己評価
 本校の学校経営・運営ビジョン及び学校評価アンケートとその統括評価を、下記より閲覧できます。
SOGO学校経営・運営ビジョンと自己評価